EN

ME NËNSHKRIMIN E KËSAJ DEKLARATE PËR SHKENCËN E HAPUR DHE HULUMTIMIN NË CLOUD, NËNSHKRUESIT BIEN DAKORD TË VEPROJNË SIPAS VIZIONIT TË SHKENCËS SË HAPUR PËRMES

  • Mbështetjes së parimeve dhe praktikave për shkencë dhe hulumtim të hapur dhe integrimi i tyre në strategjitë individuale dhe punën e përditshme në përputhje me karakteristikat e tij specifike, gjegjësisht sa më hapur të jetë e mundur, sa më e nevojshme të jetë e mbyllur.

  • Mbështetjes dhe shpërndarjes së parimeve dhe praktikave e shkencës së hapur dhe hulumtimit midis anëtarëve të tjerë të organizatës, në mënyrë që të përcaktohen qëllimet e përbashkëta dhe politikat e sjelljes.

  • Pjesëmarrjes aktive në nismën kombëtare të shkencës së hapur në re.

0 / 100